آموزش تکنیک های سبک فلامنکو

تاریخ : 08.03.95
نظرات : 0
Apoyando: کلمه اسپانیایی به معنی تکیه است.تکنیک دست راست که برای اجرای ضربه انگشت به سیم بعدی تکیه می کند و صدای قوی تری نسبت به حالت تیراندو به وجود می آورد. Tirando: ضربه مخالف با آپویاندو می باشد.به این ترتیب که انگشت به جای تکیه دادن روی سیم بعدی ضربه خود را میان سیم و کف دست(در هوا)تمام می کند. Picado: تکنیکی است جهت نواختن عبارت تک نتی گام مانند